Regulamin

Każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu w brzmieniu poniżej określonym.

§ 1 DEFINICJE

1. Saloner.pl (Serwis) – Saloner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul.Borkowskiego 1/46 10-087 Olsztyn. KRS: 0000566921 NIP: 5223034240 REGON:362103870 prowadząca Portal pod adresem strony internetowej www.Saloner.pl.
2. Przedsiębiorca – osoba oferująca swoje usługi w ramach prowadzonej działalności, za pośrednictwem Portalu Saloner.pl
3. Klient – osoba rezerwująca termin wykonania wybranej usługi, oferowanej przez Przedsiębiorcę, za pośrednictwem Portalu Saloner.pl
4. Portal – strona internetowa www.Saloner.pl za pośrednictwem której przedsiębiorcy oferują swoje usługi, a klienci mogą umawiać się na ich wykonanie rezerwując konkretny termin oraz rodzaj usługi.
5. Usługa – wszelka działalność z zakresu spa, depilacji, dietetyki, fryzjerstwa, kosmetologii, kosmetyki, makijażu, manicure, masażu, medycyny estetycznej, modelowania sylwetki, opalania, pedicure, podologii, stylizacji oraz mobilnych salonów kosmetycznych, oferowana przez Przedsiębiorcą za pośrednictwem Portalu Saloner.pl i będąca przedmiotem rezerwacji przez Klienta.
6. Konto – oznacza przyznane indywidualnie Przedsiębiorcy konto umożliwiające mu korzystanie z Portalu i monitorowanie rezerwacji oferowanych przez niego usług.
7. Siła Wyższa – oznacza wszelkie zdarzenia, których zaistnienie pozostaje poza sferą władztwa i nadzoru Usługodawcy.
8. Rezerwacja – oznacza wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego przez podanie wskazanych w formularzu danych osobowych i przesłanie ich Przedsiębiorcy. Po dokonaniu rezerwacji przez Klienta on-line za pomocą formularza przedstawionego na Portalu, Przedsiębiorca otrzymuje od serwisu wiadomość tekstową sms z terminem i potwierdzeniem rezerwacji oferowanej usługi.
9. Abonament – opłata, którą Przedsiębiorca ponosi raz w roku za korzystanie z Portalu. Jej wysokość określa odrębna, indywidualna umowa zawarta przez Przedsiębiorcę z serwisem.
10. Płatności – opłata, którą Klient ponosi na rzecz Przedsiębiorcy jako zadatek do umówionej wizyty.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Portalu.
2. Rozpoczynając korzystanie z Portalu Klient i Przedsiębiorca oświadczają, iż akceptują w całości niniejszy regulamin.
3. Korzystanie przez Klienta z Portalu i rezerwowanie Usług oferowanych przez Przedsiębiorców jest dla Klienta bezpłatne.
4. Korzystanie przez Przedsiębiorcę z Portalu, jest płatne w formie Abonamentu. Wysokość Abonamentu określa odrębna, indywidualna umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Serwisem. Dodatkowym kosztem poza abonamentem jest koszt wysyłki smsów marketingowych, z podziękowaniem po wizycie, z własną treścią przypomnienia oraz smsy potwierdzające umówienie wizyty. Koszt 1 wiadomości to 10 groszy netto od każdej wysłanej wiadomości. Standardowe SMSy przypominające są wliczone w cenę abonamentu.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient jest właścicielem wszystkich danych wprowadzonych podczas procesu rezerwacji Usługi.
2. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej ze strony Serwisu, pomoc ta świadczona jest drogą poczty elektronicznej.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.
4. Klienci Portalu Saloner.pl poprzez wybranie miasta, rodzaju Usługi oraz terminu zostaną zapoznani z ofertą Usług, proponowanych przez Przedsiębiorcę w danym terminie.
5. Klient może zarezerwować Usługę on-line poprzez formularz umieszczony na Portalu lub telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany przez Przedsiębiorcę.
6. Klient może bezpłatnie zrezygnować z rezerwacji Usługi lub zmienić jej termin kontaktując się z Przedsiębiorcą telefonicznie, pod wskazany przez Przedsiębiorcę numer kontaktowy. Jeżeli przedsiębiorca wykupił taką możliwość w abonamencie, Klient otrzyma wiadomość tekstową SMS z potwierdzeniem rezerwacji
7. Usługi oraz informacją o terminie i miejscu jej wykonania.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania Abonamentu za korzystanie z Portalu w terminie i wysokości wskazanej w odrębnej, indywidualnej umowie zawartej przez niego z Serwisem.
2. W wypadku rezerwacji Usługi przez Klienta on-line za pomocą formularza znajdującego się na Portalu, Przedsiębiorca o dokonaniu rezerwacji jest informowany poprzez wysyłanie mu przez Serwis wiadomości tekstowej sms na podany przez niego numer telefonu.
3. Jeżeli Przedsiębiorca wybrał tą możliwość w Abonamencie, może on również sprawdzić stan rezerwacji swoich Usług korzystając z kalendarza rezerwacji oraz panelu stworzonego dla niego przez Serwis.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do podania terminów oferowanych usług i potwierdzenia, iż zarezerwowany przez Klienta termin jest wolny, a Usługa zostanie zrealizowana.
5. W momencie, gdy Przedsiębiorca potwierdzi, iż termin zarezerwowany przez Klienta on-line jest wolny, zobowiązuje się on przyjąć Klienta w dacie, którą ten wybrał przez Portal Saloner.pl
6. W wypadku gdyby Przedsiębiorca nie mógł zrealizować Usługi, zarezerwowanej on-line, musi telefonicznie skontaktować się z Klientem którego numer telefonu widnieje w formularzu i zaproponować mu inny termin wykonania usługi.
7. Przedsiębiorca na Portalu podaje koszt oferowanych Usług i wykonuje je w cenie nie wyższej niż ta wskazana na Portalu.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU

1. Serwis zobowiązuje się do zapewnienia, przy zachowaniu należytej staranności z jego strony, dostępu do Portalu i jego prawidłowego funkcjonowania.
2. Serwis zapewnia zamieszczenie oferty Przedsiębiorcy na portalu Saloner.pl oraz rezerwację proponowanych Usług drogą telefoniczną lub on-line.
3. Serwis ma prawo dokonywać uaktualnień Portalu oraz zasobów technologicznych służących do rezerwacji Usług i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Portalu.
4. Serwis tworzy dla Przedsiębiorcy indywidualne konto na Portalu oraz kalendarz rezerwacji, jeżeli Przedsiębiorca wybrał tą możliwość w Abonamencie.
5. Serwis informuje Przedsiębiorcę o dokonaniu rezerwacji on-line oferowanej przez niego Usługi za pomocą wiadomości tekstowych SMS.
6. Serwis stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Portalu z powodu Siły Wyższe

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Konta w celu rezerwacji oferowanych przez niego Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.
2. Serwis zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klientów oraz Przedsiębiorcom innym podmiotom, niż wskazane w niniejszym regulaminie.
3. Serwis ma prawo do opublikowania nazwy Przedsiębiorcy, adresu strony internetowej oraz loga Przedsiębiorcy na swoim Portalu.
4. Dane jakie są zgromadzone na serwerze Serwisu w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Serwis osobom trzecim, ani wykorzystywane przez Serwis w innym celu aniżeli do rezerwacji Usługi.
5. Administratorem zbioru danych osobowych, w którym widnieją dane Klientów oraz Przedsiębiorców jest Serwis. Serwis jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobom trzecim z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), z zachowaniem prawa Klienta i Przedsiębiorcy do wglądu do swoich danych.
6. Wszelkie dane osobowe przekazane Operatorowi na potrzeby Rejestracji będą wykorzystywane przez Serwis jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., dalej jako „ustawa o Usługach Elektronicznych”)

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Serwisu za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

-okoliczność niezależna od Serwisu (np. przypadek Siły Wyższej);

2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi.
3. szkoda spowodowana aktywnością jakichkolwiek programów (w tym także wirusów komputerowych) należących do osób trzecich lub Klienta.
4. Wyłączona jest odpowiedzialność Serwisu za wszelkie szkody jakie Klient poniósł, a wynikające z nieprawidłowego działania serwerów, na których umieszczony jest Portal. Jak i w każdym przypadku, gdy dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy o Usługach Elektronicznych.
5. Przedsiębiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Przedsiębiorcy. W szczególności oznacza to zwolnienie Serwisu z wszelkich roszczeń kierowanych do Serwisu przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Serwis lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Przedsiębiorcę jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Serwis lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH

1. Wszelkie materiały umieszczone i udostępniane w ramach Portalu jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub licencjodawcom, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
2. Jakiekolwiek użycie, korzystanie, rozpowszechnianie czy też kopiowanie materiałów, o których mowa w 9.1 wymaga pisemnej zgody Serwisu.

§ 9 ZWROTY DLA KLIENTÓW I OBSŁUGA PŁATNOŚCI

1. Serwis udostępnia infrastrukturę do obsługi płatności na rzecz Przedsiębiorców dokonywanych przez Klientów oraz zwrotów dla Klientów przez Przedsiębiorców. Infrastruktura dostarczona jest przez zewnętrznego operatora płatności. Serwis pobiera opłaty od Przedsiębiorcy w wysokości:

a) Udostępnienie infrastruktury  Serwisu w celu realizacji Płatności – 1,89% od wartości transakcji plus 0,39 zł netto od każdej transakcji
b) Wypłata środków do 4 razy w miesiącu – bezpłatnie
c) Wypłata środków powyżej 4 razy w miesiącu – 10 zł netto za każdą dodatkową wypłatę.
d) Koszty smsów wysłanych do obsługi Płatności doliczane są do marketingu – 0,11 zł netto za każdego pojedynczego SMSa.

2. Operator nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Operator przetwarza informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Przedsiębiorcy lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Klienta.
3. W serwise dostępne są metody płatności takie jak przelewy online, płatności kartą oraz płatność BLIK.
4. Operatorem płatności jest firma Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
5. Przedsiębiorca wyraża zgodę na potrącenie ze środków pochodzących z Płatności kwoty Opłat z tytułu udostępnienia infrastruktura Płatności opisanych w § 9 pkt 1.
6. W celu umożliwienia realizacji Płatności w ramach Serwisu, konieczne jest zdefiniowanie w ramach Konta następujących danych:
– imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL (lub data urodzenia, jeśli nie nadano) oraz państwo urodzenia beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) wraz z oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy osoby te są/nie są osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, członkami rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne lub osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy,
– numeru rachunku bankowego do wypłaty środków pochodzących z Płatności.
7. Rachunek bankowy powinien należeć do Przedsiębiorcy. W celu zdefiniowania rachunku bankowego konieczne jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 10 PLN za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Dane z przelewu weryfikacyjnego przekazywane są Operatorowi, który ma prawo zażądać od Przedsiębiorcy dodatkowych danych lub informacji.

8. Klient ma prawo do zwrotu wpłaconego zadatku dla Przedsiębiorcy pod warunkiem odwołania wizyty co najmniej 48 godzin przed planowaną wizytą.
9. Odwołanie lub modyfikacja wizyty mniej niż 48 godzin przed planowaną wizytą lub niestawienia się na wizytę przez Klienta skutkuje zachowaniem Płatności przez Przedsiębiorcę.
10. W przypadku chęci otrzymania zwrotu Klient powinien wybrać opcję anulowania wizyty na swoim koncie lub powiadomić salon o takiej chęci. Potwierdzeniem uznania zwrotu będzie otrzymanie SMSa potwierdzającego anulowanie wizyty.
11. Zwrot Płatności może zostać wykonany tylko na koncie Przedsiębiorcy będzie wystarczające saldo, pokrywające w całości kwotę zwrotu. W przypadku braku wystarczającego salda Przedsiębiorca zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić brakującą kwotę. Zabrania się przelewania zwrotu dla Klienta innymi metodami niż zwrot przed Operatora płatności.
12. W przypadku zwrotu Płatności zaksięgowanie kwoty na koncie lub karcie kredytowej Klienta, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
13. Przedsiębiorca akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania polityki zwrotów opisaną w tym regulaminie.

§ 10 REKLAMACJE

1. Przedsiębiorca oraz Klient mają prawo do reklamacji w każdej chwili dotyczącej korzystania z Serwisu
2. Reklamacje należy składać przy użyciu poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres [email protected] w tytule podając Reklamacja.
3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające identyfikację Przedsiębiorcy lub Klienta. Dane te powinny zawierać adres email zarejestrowany w Serwisie oraz numer telefonu.
4. Saloner.pl ma 14 dni na rozpatrzenie każdej reklamacji i odpowiedź. W przypadku niewystarczających danych czas jest liczony od udzielenie wymaganych danych przez Przedsiębiorcę lub Klienta.
5. Odpowiedź dotycząca reklamacji zostanie wysłana na wskazany adres email Przedsiębiorcy lub Klienta, który złożyć reklamację.
6 Wszystkie reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać bezpośrednio do salonu w którym dokonało się rezerwacji wizyty. Reklamacja zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać na adres salonu znajdujący się na stronie płatności lub na podany na niej adres e-mail.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu polega prawu polskiemu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Portalu, w szczególności w zakresie funkcjonalności lub jego wyglądu. Serwis zastrzega sobie także prawo do zakończenia utrzymywania Portalu, jak i do wprowadzania zmian w Regulaminie wchodzących w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Serwisu.
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny.